4. Møde i CAVInet vel overstået

Først og fremmest tak for et godt fremmøde den 4. februar på Aalborg Universitet. Mødet foregik denne gang på Aalborg Universitet i Sydhavnen og ikke som tidligere i Kosmopols lokaler ved Nørreport. Aalborg Universitet lægger også i fremtiden lokaler til CAVInets arrangementer.

 

Mødets tema var denne gang certificering af arbejdsmiljøarbejdet i danske kommuner, og der blev præsenteret forskningsresultater fra delprojektet CERPA (Certificeret arbejdsmiljøledelse med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø). Efter en kort introduktion ved Peter Hasle, startede Pernille Hohnen, lektor ved Aalborg Universitet, med oplægget: “Regulering af psykosocialt arbejdsmiljø gennem internationale standarder”. Oplægget gennemgik internationale standarder på arbejdsmiljøområdet, og hvordan arbejdsmiljø, trivsel og risici forstås i disse. Standarder er frivillige, baseret på eksplicitte regler og er som oftest ikke baseret i lovgivning, men derimod i en frivillig aftale med et certificeringsbureau. I Danmark kan certificering træde i stedet for tilsyn fra myndighederne, og certificering er således også inkorporeret i en lovgivningskontekst. Psykosocialt arbejdsmiljø behandles kun sporadisk i internationale standarder. Det nævnes eksempelvis kun et sted i OHSAS1801 (den mest brugte standard på arbejdsmiljøområdet). Derimod indgår der mere overordnede termer som risici og hændelser i standarden, og det er så samarbejdet mellem den certificerede virksomhed og certificeringsbureauet, der bestemmer, hvordan psykosociale arbejdsmiljø kan behandles i virksomheden. I praksis har det dog vist sig, at psykosociale arbejdsmiljøproblemer og eventuelle løsninger kan være vanskeligt at få til at passe ind i certificeringsarbejdet.

 

Oplægget og den efterfølgende diskussion kan opsummeres med følgende punkter:

 

 • Standarder er ofte abstrakte og ‘løse’, hvilket nødvendiggør lokalt videnfundament og udvikling af lokal praksis.
 • OHSAS 18001 giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan psykosocialt arbejdsmiljø skal forebygges og håndteres.
 • OHSAS 18001 skaber standardisering af procedurer, men kræver lokale indsatser og viden om psykosocialt arbejdsmiljø.
 • Nyere standarder der konkret fokuserer særligt på de dele af psykosocialt arbejdsmiljø, som kan opfattes som særskilte ‘hændelser’ (mobning, trusler mv.).
 • Risikovurdering som redskab er vanskeligt at ‘oversætte’ til konkrete forhold og konkrete indsatser.
 • Standarder med konkrete anvisninger risikerer at få begrænset udbredelse.

 

Efter en kort kaffepause var næste punkt på dagsordenen Anne Helbo Jespersens oplæg: “Audits af psykosocialt arbejdsmiljø”, der satte fokus på, hvordan audits af virksomheder virker som arbejdsmiljøvirkemiddel, samt hvilken forståelse af arbejdsmiljø de kan skabe. Igennem sit oplæg trak Anne både på sin ekspertise som ph.d.-studerende ved CERPA-projektet, samt på sin praktikererfaring som auditør for Bureau Veritas. Hun kom frem til følgende pointer:

 

 • Der efterspørges værdiskabende audit, uden der er en entydig forståelse af, hvad værdiskabende audit som begreb dækker over.
 • Accept af, at der er stor variation i viden og færdigheder.
 • Mange forskellige opfattelser af formålet med audit og auditorrollen.
 • Psykisk arbejdsmiljø forstås primært som vold, trusler, chikane, mobning og stress.
 • Mere fokus på arbejdsmiljøarbejdet og på dokumentationen end på hvilken effekt arbejdsmiljøarbejdet har på arbejdsmiljøet.
 • Dokumentationen opfattes generelt af både arbejdspladser og interne auditorer som noget, der laves for audits skyld.
 • Der er stor variation i forståelsen af, hvilke kompetencer en auditor bør have for at være kompetent i forhold til at auditere psykisk arbejdsmiljø.

 

Fra CAVIs side vil vi gerne sige tak til de fremmødte for gode diskussioner og indsigtsfulde spørgsmål.

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.