Fælles konference om arbejdsmiljøprofessionelle og medarbejdere i nye roller

I forlængelse af de fleste af CAVI-projektets resultater ligger klar præsenteres disse ved forskellige konferencer o.l. Den 26.maj afholder Center for Studier i Arbejdsliv, TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljøakademiet en fælles konference i Roskilde. Indbydelsen kan ses her.

CAVI afholder afslutningskonference i samarbejde med IDA

De forskellige forskningsprojekter i CAVI nærmer sig sin ende. Derfor arrangeres der i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA og IDA Arbejdsmiljø en afsluttende konference, hvor en række af projektets hovedresultater vil blive præsenteret.

Konferencen afholdes den 27.april i Ingeniørhuset i København kl. 12.00-16.30.

Se præsentationer fra konferencen her

 

Temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv med flere CAVI-bidrag

Tidsskrift for Arbejdsliv har i det seneste nummer (1/2016) fokus på regulering og virkemidler i arbejdsmiljøet. En lang række af forskere fra CAVI har bidraget til temanummeret bl.a. med en kronik, som kan læses gratis på tidsskriftets hjemmeside.

Se nærmere her

CAVI præsenterede resultater ved Arbejdsmiljørådskonference

Forskere fra CAVI præsenterede resultater fra projektet ved Arbejdsmiljørådets konference den 3.Februar, hvor den koordinerede indsats vedtaget i det seneste arbejdsmiljøforlig (initiativ 7) blev diskuteret.

Det første oplæg handlede om, hvordan de konkrete virkemidler omsættes til handling. Oplægget kan ses her.

Det andet oplæg handlede om den orkestrerede indsats af arbejdsmiljø-arbejdet og forskellige indsatser. Oplægget kan ses her.

Vellykket fællesseminar i CAVI

Forskerne i de tre delprojekter i CAVI-projketet var samlet i Tisvilde et par dage i et flot efterårsvejr sidste uge i oktober. Alle tre delprojekter er nu færdige med dataindsamlingen og de indledende analyser, så seminaret havde fokus på at identificere tværgående resultater og tendenser på baggrund af resultaterne i de enkelte delprojekter.

Seminaret viste, hvordan en række tendenser går på tværs, men også hvordan resultater i de enkelte delprojekter har implikationer for andre dele af arbejdsmiljøarbejdet. Som næste etape i projektet blev der arbejdet intenst på flere publikationer på tværs, som skal vise og diskutere de tværgående resultater fra projektet, inden projektet afsluttes i 2016.

Lang række artikler er nu tilgængelige

I løbet af projektet er der blevet produceret en lang række artikler der nu er tilgængelige her på siden.

Artiklerne, der er skrevet af deltagerne i CAVI projektet, er blandt andet blevet udgivet i ‘Safety Science’, ‘Nordic journal of working life studies’ og i forbindelse med ‘Nordic Ergonomics Society Annual Conference’.

Se oversigten over udgivelser og præsentationer ved at klikke her

cavi-logo

Artikel om virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet er nu online

Artiklen “Working environment interventions – Bridging the gap between policy instruments and practice” af CAVI-forskerne Peter Hasle, Klaus T. Nielsen og Hans Jørgen Limborg er nu publiceret i Safety Science. Man kan finde den ved at følge nedenstående link:

Link til Safety Science (NB: Kræver Abonnement)

 

4. Møde i CAVInet vel overstået

Først og fremmest tak for et godt fremmøde den 4. februar på Aalborg Universitet. Mødet foregik denne gang på Aalborg Universitet i Sydhavnen og ikke som tidligere i Kosmopols lokaler ved Nørreport. Aalborg Universitet lægger også i fremtiden lokaler til CAVInets arrangementer.

 

Mødets tema var denne gang certificering af arbejdsmiljøarbejdet i danske kommuner, og der blev præsenteret forskningsresultater fra delprojektet CERPA (Certificeret arbejdsmiljøledelse med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø). Efter en kort introduktion ved Peter Hasle, startede Pernille Hohnen, lektor ved Aalborg Universitet, med oplægget: “Regulering af psykosocialt arbejdsmiljø gennem internationale standarder”. Oplægget gennemgik internationale standarder på arbejdsmiljøområdet, og hvordan arbejdsmiljø, trivsel og risici forstås i disse. Standarder er frivillige, baseret på eksplicitte regler og er som oftest ikke baseret i lovgivning, men derimod i en frivillig aftale med et certificeringsbureau. I Danmark kan certificering træde i stedet for tilsyn fra myndighederne, og certificering er således også inkorporeret i en lovgivningskontekst. Psykosocialt arbejdsmiljø behandles kun sporadisk i internationale standarder. Det nævnes eksempelvis kun et sted i OHSAS1801 (den mest brugte standard på arbejdsmiljøområdet). Derimod indgår der mere overordnede termer som risici og hændelser i standarden, og det er så samarbejdet mellem den certificerede virksomhed og certificeringsbureauet, der bestemmer, hvordan psykosociale arbejdsmiljø kan behandles i virksomheden. I praksis har det dog vist sig, at psykosociale arbejdsmiljøproblemer og eventuelle løsninger kan være vanskeligt at få til at passe ind i certificeringsarbejdet.

 

Oplægget og den efterfølgende diskussion kan opsummeres med følgende punkter:

 

 • Standarder er ofte abstrakte og ‘løse’, hvilket nødvendiggør lokalt videnfundament og udvikling af lokal praksis.
 • OHSAS 18001 giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan psykosocialt arbejdsmiljø skal forebygges og håndteres.
 • OHSAS 18001 skaber standardisering af procedurer, men kræver lokale indsatser og viden om psykosocialt arbejdsmiljø.
 • Nyere standarder der konkret fokuserer særligt på de dele af psykosocialt arbejdsmiljø, som kan opfattes som særskilte ‘hændelser’ (mobning, trusler mv.).
 • Risikovurdering som redskab er vanskeligt at ‘oversætte’ til konkrete forhold og konkrete indsatser.
 • Standarder med konkrete anvisninger risikerer at få begrænset udbredelse.

 

Efter en kort kaffepause var næste punkt på dagsordenen Anne Helbo Jespersens oplæg: “Audits af psykosocialt arbejdsmiljø”, der satte fokus på, hvordan audits af virksomheder virker som arbejdsmiljøvirkemiddel, samt hvilken forståelse af arbejdsmiljø de kan skabe. Igennem sit oplæg trak Anne både på sin ekspertise som ph.d.-studerende ved CERPA-projektet, samt på sin praktikererfaring som auditør for Bureau Veritas. Hun kom frem til følgende pointer:

 

 • Der efterspørges værdiskabende audit, uden der er en entydig forståelse af, hvad værdiskabende audit som begreb dækker over.
 • Accept af, at der er stor variation i viden og færdigheder.
 • Mange forskellige opfattelser af formålet med audit og auditorrollen.
 • Psykisk arbejdsmiljø forstås primært som vold, trusler, chikane, mobning og stress.
 • Mere fokus på arbejdsmiljøarbejdet og på dokumentationen end på hvilken effekt arbejdsmiljøarbejdet har på arbejdsmiljøet.
 • Dokumentationen opfattes generelt af både arbejdspladser og interne auditorer som noget, der laves for audits skyld.
 • Der er stor variation i forståelsen af, hvilke kompetencer en auditor bør have for at være kompetent i forhold til at auditere psykisk arbejdsmiljø.

 

Fra CAVIs side vil vi gerne sige tak til de fremmødte for gode diskussioner og indsigtsfulde spørgsmål.

4. møde i Cavinet

Tirsdag den 4. februar 2014 løber fjerde netværksnæste møde i CAVInet af stablen. Sidste møde fokuserede på resultaterne fra AMO-projektet. Denne gang bliver omdrejningspunktet diskussioner af certificering som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i foreløbige resultater fra CERPA-projektet.

Program:

13:00-13:15: Velkomst til CAVInet v/Peter Hasle, Aalborg Universitet

13:15-14:05: Certificeret Arbejdsmiljø – OHSAS18001 som ramme for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø v/Pernille Hohnen, Aalborg Universitet

Oplægget handler om den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, som certificeringer tager udgangspunkt i – OHSAS18001. Oplægget forklarer, hvad en standard egentlig indeholder, hvilke arbejdsmiljøforståelser den arbejder med, samt hvilke virkemidler der findes implicit i en sådan. Pernille vil igennem oplægget lægge op til en diskussion om, hvorvidt brugen af internationale standarder begrænser forståelsen af psykisk arbejdsmiljø til helt bestemte former, eller om det som mange andre virkemidler er kontekstbestemt og altså er op til den enkelte bruger.

14:05-14:30: Kaffe/kage-pause

14:30-15:05: Muligheder og begrænsninger i audits af virksomheder v/ Anne Helbo Jespersen, Aalborg Universitet og Bureau Veritas

Med udgangspunkt i sin forskning og sin erfaring som auditør hos Bureau Veritas fortæller Anne Helbo Jespersen om den helt centrale aktivitet i certificeret arbejdsmiljøarbejde – audits. Hvordan foregår en audit? Hvilken viden forudsætter den hos auditøren? Kan den indfange de vigtigste problemer på en arbejdsplads? I slutningen af sit oplæg indleder Anne endvidere den efterfølgende gruppediskussion med en præsentation af diskussionsspørgsmålene.

15:05-15:50: Diskussion i grupper

15:50-16:20: Opsamling i plenum v/CERPA

16:20-16:30: Næste Møde

Tilmelding:

 

Deltagelse, pris og tilmelding til CAVInet

 • To årlige møder: Her præsenterer og diskuterer netværket den nyeste forskningsviden.
 • Fire nyhedsbreve: De nyeste forskningsresultater sendes rundt til netværket fire gange om året.
 • Pris: 1.000 kroner årligt. 2200 for virksomheder, der så kan sende op til tre deltagere til hvert arrangement.

Tilmelding

Fakta om Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler (CAVI)

CAVI er et forskningscenter uden mure, som er etableret af en række forskningsinstitutioner i Danmark. Formålet med centret er at få en dybere indsigt i, hvordan konkrete arbejdsmiljøindsatser virker ude i virksomhederne. Følgende forskningsinstitutioner samarbejder i CAVI:

 • Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion
 • DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet.
 • Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Roskilde Universitet.
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, Emdrup Campus i København, Aarhus Universitet.
 • TeamArbejdsliv.

Yderligere oplysninger

Professor Peter Hasle, AAU, hasle@business.aau.dk

 

3. Møde i Cavinet (Oktober 2013)

Netværksmødet den 24. september var det tredje møde i CAVInet. Som sædvanligt blev det afholdt i DEA’s lokaler på Fiolstræde ved Nørreport.  De ca. 30 deltagere var en blandet skare af netværksmedlemmer og forskere fra CAVI.

CAVI Netværksmøde 24 sep 201308

 

Projektkoordinator for CAVI Peter Hasle fra Aalborg Universitet indledte med en velkomst samt en opdatering på henholdsvis INVINE- og CERPA-projekterne.

Herefter tog Niels Møller fra DTU over med et oplæg om resultaterne fra 60-undersøgelsen.

CAVI Netværksmøde 24 sep 201303

Oplægget tog udgangspunkt i AMO-reformens målsætning om en bedre integration af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedernes overordnede strategiske planlægning, samt i de bedre muligheder for fleksibilitet i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed. Projektet har arbejdet med den grundlæggende forskningshypotese, at reformen i sig selv skulle igangsætte restruktureringer og nye konstellationer på i arbejdsmiljøarbejdet. Dette har dog kun vist sig delvist i de foreløbige resultater. Tværtimod kan man pege på en lang række andre ’drivers’ i omstruktureringen af AMO end blot reformen. Det viser sig at selvom reformen ikke i sig selv skaber ændringer direkte i virksomhederne, udgør AMO en friere ramme end tidligere, og denne ramme kan bruges når andre drivers skaber behov for forandringer i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

 

Slides fra dagen kan hentes her

Bliv medlem af CAVInet

Kontakt

CAVI Netværksmøde 24 sep 201305